icon_tantelouise

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van tanteLouise bestaat uit drie personen: Conny Helder (voorzitter), Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks. Samen geven zij vorm aan de toekomstplannen van tanteLouise en aan nieuwe uitdagingen die op tante’s pad komen.

Jan-Kees, Conny en Ingeborg

Het beloningsbeleid is conform de wet normering topinkomens.

Doel

Stichting tanteLouise heeft statutair ten doel:

  • Het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare gezondheidszorg en diensten op het gebied van de zorg, wonen en welzijn via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering:
  • Het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van een transparant, goed functionerend en regionaal samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die gezondheidszorg en diensten op het gebied van de gezondheidszorg, wonen en welzijn (doen) verlenen, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit doel is nader uitgewerkt en verwoord in het Ondernemingsplan.

Ondernemingsplan

TanteLouise is geen doorsnee zorginstelling. Een tikkeltje eigenzinnig zelfs. En daar zijn we trots op. Het Ondernemingsplan 2018-2022 van tanteLouise is daarom geen lichtzinnige brief aan de toekomst, maar een weldoordachte en breed gedragen visie en strategie waarop wij als zorgorganisatie de komende jaren willen koersen. Hoewel tanteLouise er goed voor staat en op tal van fronten toonaangevend is, kan van een pas op de plaats geen sprake zijn. Allereerst strookt dat niet met onze ambities om een toenemend aantal ouderen op de Brabantse Wal, nu en in de toekomst, de beste zorg te garanderen. Daarvoor zijn nieuwe initiatieven onontbeerlijk.

Door ‘anders te kijken naar hetzelfde’ komen we tot verfrissende ideeën en verrassende oplossingen om zo het verschil te maken. Een woord dat vaak wordt gebruikt in dit Ondernemingsplan is het woord ‘geluk’. Dat is geen hoogdravende ambitie. Geluk is voor tanteLouise de overtreffende trap van tevredenheid. Dat is waar we voor gaan, dat is waar we voor staan: gelukkige medewerkers die het leven van onze cliënten, ook in die moeilijke fase van het leven, net wat meer kleur geven.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg, waar thuis ook is. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren. Het kwaliteitskader is bedoeld om gezamenlijk de zorg beter te maken en is opgebouwd rond kwaliteit en veiligheid:

• elk mens is uniek. Wij letten bij persoonsgericht zorg en ondersteuning op compassie, uniek zijn, autonomie en het kunnen meedenken over zorgdoelen en behandeling
• persoonsgerichte zorg is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort
• wij streven naar optimale veiligheid, die in balans is met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van bewoners
• wij willen blijven leren om onze kwaliteit te verbeteren

Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Jaarlijks legt tanteLouise verantwoording af via het Kwaliteitsverslag (2020)

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Om die beste zorg voor nu en in de toekomst te garanderen, heeft tanteLouise – als standaard voor ons handelen – bindende afspraken vastgelegd in het Kwaliteitsplan 2021. Dat is een levend document dat zo nodig wordt geactualiseerd.

Jaarverslagen