icon_tantelouise

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van tanteLouise bestaat uit een persoon: Conny Helder. Samen met de directeur Zorg, directeur Bedrijfsvoering en de directeur Behandeling & Revalidatie vormt ze het management team. Als Raad van Bestuur stuurt Conny Helder naast de directeuren ook de secretaris Raad van Bestuur, de manager Audit & Advies en de manager Marketing en Communicatie aan.

Het beloningsbeleid is conform de wet normering topinkomens.

Doel

Stichting tanteLouise heeft statutair ten doel:

  • het (doen) bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare gezondheidszorg en diensten op het gebied van de zorg, wonen en welzijn via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering:
  • het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van een transparant, goed functionerend en regionaal samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die gezondheidszorg en diensten op het gebied van de gezondheidszorg, wonen en welzijn (doen) verlenen, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit doel is nader uitgewerkt en verwoord in:
Kernpunten huidig ondernemingsplan

Jaarverslagen

2016

2015

2014

2013

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg, waar thuis ook is. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren. Het kwaliteitskader is bedoeld om samen met u de zorg beter te maken en is opgebouwd rond kwaliteit en veiligheid:

• elk mens is uniek. Wij letten bij persoonsgericht zorg en ondersteuning op compassie, uniek zijn, autonomie en u kunt meedenken over zorgdoelen en behandeling
• persoonsgerichte zorg is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort
• wij streven naar optimale veiligheid, die in balans is met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van bewoners
• en wij willen blijven leren om onze kwaliteit te verbeteren

Randvoorwaarde daarbij is onder andere de personeelssamenstelling.
Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Om die beste zorg voor nu en in de toekomst te garanderen, heeft tanteLouise – als standaard voor ons handelen – bindende afspraken vastgelegd in het Kwaliteitsplan 2018. Het betreft een levend document dat zo nodig wordt geactualiseerd.